Dokumen Renstra

  1. Rencana Strategis STIE ‘YPPI’ Rembang 2011-2015 download disini renstra-2011-2015
  2. Rencana Strategis STIE ‘YPPI’ Rembang 2016-2020 download disini renstra-2016-2020